Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Այցեքարտ

²Úòºø²ðîºð   ØƲÎàÔزÜÆ

 /äðÆÜîºð²ÚÆÜ/ /4+0/ - ·áõݳíáñ tvayin ïå³·ñáõÃÛáõÝ

îå³ù³Ý³ÏÁ

Min 50

100

200

300

400

500

¶áõÙ³ñÁ

2500

¹ñ³Ù

4500¹ñ³Ù

7000¹ñ³Ù

9000

¹ñ³Ù

12000

 ¹ñ³Ù

14000

 ¹ñ³Ù
²Úòºø²ðîºð   ºðÎÎàÔزÜÆ

 /äðÆÜîºð²ÚÆÜ/ /4+4/ ·áõݳíáñ tvayin ïå³·ñáõÃÛáõÝ

îå³ù³Ý³ÏÁ

Min 50

100

200

300

400

500

¶áõÙ³ñÁ

4000

¹ñ³Ù

6500

¹ñ³Ù

12000

¹ñ³Ù

16000

¹ñ³Ù

22000

 ¹ñ³Ù

27000

 ¹ñ³Ù
²Úòºø²ðîºð

 /úüêºÂ – ϳí×. 300 ·ñ. ÃÕÃáí/ /4+1ϳ٠2 ·áõÛÝ/


îå³ù³Ý³ÏÁ

Min 1000

2000

3000

5000

10000

¶áõÙ³ñÁ

22000 ¹ñ³Ù

27000 ¹ñ³Ù

32000

¹ñ³Ù

36000

 ¹ñ³Ù

50000

¹ñ³Ù²Úòºø²ðîºð

 /úüêºÂ – ϳí×. 300 ·ñ. ÃÕÃáí/ /4+4/

îå³ù³Ý³ÏÁ

Min 1000

2000

3000

5000

10000

¶áõÙ³ñÁ

25000 ¹ñ³Ù

30000

¹ñ³Ù

39000

 ¹ñ³Ù

48000

¹ñ³Ù

65000

¹ñ³ÙՎերադառնալ